“انواع سرطان ها و شیوه برخورد با آنها”

انواع سرطان ها و شیوه برخورد با آنهابخشی از سخنرانی دکتر عظیمی نژادان در کنگره پزشکی بیمارستان لاله

ما باید بدانیم همه سرطان های پستان یکی نیستند و متقابلا یک نوع برخورد را نمی طلبند.

توده ها از نظر بافت، محل تشکیل، خوش خیمی و بدخیمی و تهاجمی بودن یا نبودن و … از هم متمایز می شوند. این رویکرد نادرستی است که بگوئیم: فلان آشنای من سرطان پستان داشت، جراحی کرد و سالها سلامت زندگی کرد اما فلان همسایه من جراحی کرد و درمان نشد!” تفاوت در جراح و جراحی نیست بلکه در ماهیت و نوع سرطان است.

برخی سرطان ها ماهیتا خوب و برخی متاسفانه ماهیتا بد هستند. ما باید سرطان را به درستی شناسایی کنیم و برخوردی متناسب با آن داشته باشیم، بطور مثال بسیاری از سرطان های بعد از یائسگی در صورتیکه به هنگام تشخیص داده شود گاهی حتا بدون نیاز به شیمی درمانی قابل درمان است.

درجه بندی توده های سینه متعدد است و شناخت درست این درجه بندی از طرف پزشک به درمانی بهینه کمک می کند.