دیدگاه دکتر علی فردوسی (مدیر گروه تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه نتردام-سانفرانسیسکو) درباره مقاله دکتر پریسا عظیمی نژادان

دیدگاه-دکتر-علی-فردوسی-درباره-دکتر-عظیمی-نژاداندیدگاه دکتر علی فردوسی (مدیر گروه تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه نتردام-سانفرانسیسکو) درباره مقاله دکتر پریسا عظیمی نژادان: بسیار از اینکه خانم دکتر پریسا عظیمی نژادان با ما درد دل کرده اند سپاسگزارم. من فکر می کنم اگر هرکدام از ما نسبت به تخصصی که داریم حرفمان را درباره تأثیر سیاست بر شغل و زندگی‌مان بزنیم، یعنی بگوییم حرف ها و تصمیم گیری های حاکمان برای من پزشک یعنی چه، برای من دانشجو یعنی چه، برای من نانوا یعنی چه، برای من وکیل یعنی چه، برای من معلم یعنی چه، برای من مادر یعنی چه، برای …. یعنی چه، آن وقت همه مان در درون جامعه مدنی حرفمان را برای هم زده ایم، و این حرف دیگر «حرف سیاسی» به معنای پیش پا افتاده آن نیست، بلکه شکل گفتگوی یک جامعه است با خودش. سیاست اگر نهایتاً این معنا را نداشته باشد هیچ معنایی جز حکومت ندارد. گمان می کنم این جور درد دل های افقی که از «سیاست» تفریق شده جامعه را بیشتر روشن می کند تا حرف سیاسی در شکل حرف سیاسی.

این حرف را حتّی کسی که با برجام مخالف باشد خواهد فهمید، و اگر یک مثقال انصاف داشته باشد (که اکثر قریب به اتفاق مردم عادی دارند) آن وقت بدون آنکه گاردهایش بالا برود به فهم روشن تری از جهان می رسد. باور کن من که خودم (چون کمی انصاف دارم!) از خواندن نوشته کوتاه خانم دکتر بیشتر به هوش آمدم، و بیشتر به شناخت وضع جاری رسیدم، تا از خواندن ده ها مطلب دیگر. چون فقط یک پزشک می تواند این مطلب را بگوید و با اعتبار لازم بگوید. باید به هم کمک کنیم که حرفمان را بزنیم، هر کداممان حرف خودمان را. دیده ای چگونه حاکمان (و نوعی از ایدئولوگها که در صف حکومت قرار دارند) همیشه از جانب «مردم» حرف می زنند؟ چگونه می گویند مردم این را می گویند یا این را می خواهند؟ ما باید از دورترین جا از آن حرفمان را بزنیم. کمک کنیم مردم خودشان حرف خودشان را با خودشان بزنند. به گفتگوی جمعی در میان مردم به صورت افقی ایمان بیآوریم