رفع تحریم ها و موضوع “سلامت”

از دیدگاه دکترپریسا عظیمی نژادان عضوجامعه جراحان امریکا

در وضعیتی که آن را پسابرجام نام گذاشته اند،شاید به موضوع مهم و حساس “سلامت” کمتر توجه شده باشد.

رفع تحریم ها و موضوع سلامتایجاد محدودیت ها و تحریم های ظالمانه ، گرفتاری های زیادی را برای کشور ما بوجود آورد که اثرات ناخوشایند آن در بخش بهداشت و درمان هم فراوان بود. دقت داشته باشیم که در زمان تحریم ها هزینه های مازادی به بهداشت و درمان کشور تحمیل می شد که با برچیدن آن، به لحاظ اقتصادی بار بزرگی از دوش دولت برداشته خواهدشد.

در اثر تحریم ها تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با دشواری هایی روبه رو بود و ارز زیادی برای رفع نیازهای دارویی مردم بویژه برای تأمین داروها و امکاناتی که بیماران سرطانی به آن نیاز داشتند هزینه می شد که خوشبختانه و با توجه به دیپلماسی موفق دولت و تدابیری که به کار گرفته شد، می توان امیدوار بود که از چنین هزینه هایی جلوگیری و برای توسعه دانش پزشکی بیشتر هزینه شود. اما تأثیرمنفی تحریم ها در زمینه بهداشت و سلامت فقط به همین جا ختم نمی شود، زیرا در اثرآن، آسیب های زیادی هم به پژوهش و آموزش پزشکی در کشورمان وارد شد.

به طوری که همکاری ها و مراودات علمی پزشکان و استادان کشورمان با همکارانشان در خارج از ایران با کاهشی بی سابقه مواجه شد و مسیر انتقال علم و دانش پزشکی روز دنیا به ایران ناهموار گردید. دور ماندن پزشکان و استادان ایرانی از تحقیقات ، مطالعات و نوآوری های روز دنیا و کاهش همکاری ها و عدم ارتباطات علمی، ما را با مشکلاتی روبرو کرد که امروز باید برای رفع این مشکلات و امتداد همکاری هایی که در گذشته جریان داشت، بیشتر تلا ش شود.

اینجانب و بسیاری از همکارانم در طول این سالها برای شرکت در مجامع علمی، کنگره ها و… با مشکلاتی روبرو بودیم و برای مثال حتی برای ثبت نام در یک کنگره علمی بین المللی هم با موانعی جدی برخورد می کردیم که چنان وضعیتی بسیار جای تأسف داشت. به هر حال، با توجه به تلاش های موفقی که برای رفع محدودیت ها انجام گرفته، انتظار می رود که اجرای طرح تحول نظام سلامت که یکی از مهمترین برنامه های دولت یازدهم برای ایجاد و پرورش جامعه ای سالم بود، با سرعت بیشتری دنبال شود. بی شک برای دستیالی به این هدف، ترمیم روابط و مراودات علمی و بسترسازی برای تشدید همکاری های جهانی در زمینه بهداشت و درمان، یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده است.