لیفت سینه که با عنوان ماستوپکسی نیز شناخته می شود، روش جراحی است که با کشیده شدن سینه ها به سمت بالا همراه می باشد. پوست اضافی برداشته می شود تا بافت اطراف کشیده شود و به تغییر فرم سینه ها کمک گردد. در این روش، بافت داخلی سینه نیز معمولا تغییر فرم داده خواهد شد.