مراجعین اورژانس(سرطان) روزهای دوشنبه و چهارشنبه بین ساعات 15 تا 18 بدون هماهنگی تشریف بیاورید.

تنها در صورت تشخیص بدخیم بودن بیماری توسط دکتر پذیرش خواهید شد