جراحی سرطان پستان یکی از روش‌های درمانی است که برای مدیریت سرطان پستان استفاده می‌شود. این جراحی ممکن است شامل حذف تومور، یک بخش یا کل پستان باشد. در مواردی که سرطان پستان پیشرفت کرده باشد، ممکن است...